bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowania


  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

  2. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania gimnazjum określa Statut Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18.


Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 374